• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  محمدرضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  علی. خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  علی بسیار۰زییا
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  ...... عالیییی