• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  کسری اسمعیل پور عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  ایلیا عاللللی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  جعفری بسیار عالی است
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
  ناشناس خوبه