• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۳
  فاطی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۳
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۳
  م خوب
  ۱۳۹۹/۸/۳
  اردشیر بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۵
  مصطفی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۶
  مهدی امیری عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  اسما افشاری عالی