• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  سعید عالی است
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  سعید اهنگ عالی است
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  ناهید عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۴
  ناشناس خوب