• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  مهدی بردبار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  آیسا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  زهرا آلی این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  مریم عالی