• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۷
  ناشناس عشقم

  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  حسین خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  حسین خوبه