• 23 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  یوسف ماهان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲
  علی بیست
  ۱۳۹۹/۷/۲
  Vida خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲
  20000000 عالی
  ۱۳۹۹/۷/۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۶
  aaa خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۷
  امیرحسین عالی
  ۱۳۹۹/۷/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۱۰
  مهدی آللللللللیییییییی
  ۱۳۹۹/۷/۱۲
  شهلا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  ناشناس عالیه

  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  تتلو عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  Hasan عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  محمد , خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  sevil ay خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  احمد عالی