• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  زیبا عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  اصغراحمدی عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  اصغراحمدی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  حسین نصیری عالی