• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  وحید افشار عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  نرگس عالی