• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۵
  مرتصی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۵
  ملیحه دانلود
  ۱۳۹۹/۶/۵
  ملیحه خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  شیوا خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۳
  رضا خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  زینب خیلی قشنگه