• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۱
  وحید خوب بود
  ۱۳۹۹/۶/۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  حح خوب بود