• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  Hadi Asemani سلام
  ۱۳۹۹/۵/۲۰
  شهاب عالی
  ۱۳۹۹/۶/۶
  ایمان عالی