• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۱۹
  فاطمه عالیه
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  هستی خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۱
  علی دهقان عالی است
  ۱۳۹۹/۳/۱
  رضا عالی