• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۲/۱۸
    زهرا عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه عالیه مرسی
    ۱۳۹۹/۲/۳۰
    مملی خوبه