• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
    ilia shams تبريك.از زماني كه به خوندنه اين نوع اشعار همچون قطار و يا رگ روي آوردين كارهاتون بيش از قبل به دل مينشينه.البته حضورخانوم پرستو بعنوانه بك وكال در بعضي قطعات بسيار به جا و تأثيرگذار بوده.