• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  حمید عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  زینب خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  زینب خوبی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
  محمد عالی بود
  ۱۳۹۹/۱/۹
  حمیدعسگری عالی