حسام الدین سراج / آفاق عشق نظامی ۲ ( خسرو و شیرین ) / آهنگ ها